Få åtkomst till premiuminnehåll

Användarvillkor

Viasatsport.se är en tjänst som tillhandahåller höjdpunkter från bland annat Premier League, Champions League, NHL, Hockey Allsvenskan, Formula1 och PGA.
Tjänsten tillhandahålls av Viasat AB (”vi”, ”oss”, ”vår”). Vi finns registrerade i Sverige med organisationsnummer: 556304-7041 och har vårt registrerade kontor på följande adress: Box 171 04, 104 62 Stockholm.
Dessa Villkor (tillsammans med de dokument som häri refereras till) reglerar förhållandet mellan Viasat AB och dig när du använder vår Tjänst via vår webbsida belägen på http://viasatsport.se och du måste därför läsa dessa Villkor innan du börjar använda vår Tjänst. Genom att använda vår Tjänst anger du att du godkänner dessa Villkor och regler och är medveten om att de när som helst kan ändras av oss. För vissa tävlingar kan särskilda instruktioner och regler vara tillämpliga. Om sådana instruktioner eller regler för särskilda tävlingar skiljer sig från dessa Villkor ska de särskilda instruktionerna och reglerna äga företräde. Dessa Villkor gäller så länge som du använder Tjänsten och du är bunden av dem även om ditt användande eller Tjänsten avslutas.

1. DEFINITIONER

Villkor - Dessa användarvillkor inklusive vår Policy för Behandling av Personuppgifter och våra Tävlingsregler;
Webbplatsen – Webbsidan belägen på http://viasatsport.se och variationer därav inklusive webbapplikationer;
Information - Allt material som levereras av oss genom Webbplatsen;
Personuppgifter – All Information som kan hänföras till din person, såsom t.ex. namn, adress, telefonnummer, födelsedatum, e-mail eller annan information som gör det möjligt för andra att identifiera dig. Dessa uppgifter registreras av oss när en användare interagerar med Tjänsten, deltar i en tävling eller i övrigt använder Tjänsten;
Tjänst(en) - Den tjänst som tillhandahålls av oss och som består av att vi förser dig med Information genom Webbplatsen;
vi, oss, vår – Viasat AB (556304-7041), Box 171 04, 104 62 Stockholm, Sverige;
Eget Material – Material såsom kommentarer och playlists.
Närstående bolag – Våra dotterbolag, bolag i vilka vi har ett bestämmande inflytande, våra filialer och vårt Moderbolag;
du, dig, din - avser dig som användare av Tjänsten.

2. TJÄNSTEN

Vi erbjuder Tjänsten i befintligt skick och vi kan inte lämna några garantier avseende Tjänsten. Vi har fått viss Information rörande Tjänsten, exempelvis mjukvara, från tredje part och vi kan därför inte lämna några garantier avseende sådan Information. Du godkänner att vi får uppdatera och ändra Tjänsten från tid till annan. Du godkänner att vi kan bestämma och ändra regler och begränsningar rörande Tjänsten och dess användning. Du godkänner också att vi inte har något ansvar för förseningar eller felaktigheter avseende t.ex. lagring av textavsnitt eller annat material. Du är införstådd med och godkänner även att (i) det är inte är tekniskt möjligt att tillhandahålla en felfri Tjänst samt att vi inte kan lova att göra det; (ii) fel kan leda till att Tjänsten tillfälligt inte kan nyttjas; (iii) det material som du tar emot när du använder Tjänsten kan innehålla fel och oriktigheter; och (vi) att Tjänsten kan påverkas av omständigheter som ligger utanför vår kontroll. Även om vi anstränger oss för att förhindra virus genom att se över materialet i Tjänsten rekommenderar vi ändå att du använder ett anti-virus program för all Information och/eller material som du kommer i kontakt med via Tjänsten.
Tjänsten får endast användas inom Sverige. Vi är inte på något sätt ansvariga för kostnader, intrång eller annat som kan förorsakas av att du använder Tjänsten utanför Sverige.

3. ÅLDERSGRÄNS

För det fall du inte fyllt 15 år äger du ej rätt att använda Tjänsten utan målsmans uttryckliga tillstånd. Vi tar inte något ansvar för förlust eller skada som uppkommer för dig eller någon annan med anledning av att du inte uppfyller denna bestämmelse. För det fall du lämnar uppgifter till oss som inte är sanningsenliga eller om vi skulle ha misstanke om att så skett, äger vi rätt att stänga av ditt tillträde till Tjänsten. Föräldrar som låter sina barn använda Tjänsten bör kontrollera sina barns användande, detta då tjänsten är framtagen för och vänder sig till en bred publik. Åldersgränsen om 15 år gäller endast för vår Tjänst och vi kan inte garantera att inte andra webbsidor/applikationer, som man kan länkas vidare till genom användning av Tjänsten, tillämpar samma åldersgräns som vi.

4. ANVÄNDARES AGERANDE

När du använder Tjänsten ska det alltid ske i enlighet med dessa Villkor samt med gällande lagar och förordningar samt etablerad praxis. Det är du själv som står ansvarig för alla aktiviteter och fel med anledning av ditt användande av Tjänsten. Tjänsten får inte användas: i) på ett sätt som kan skada eller störa en annan användares användning; ii) på ett sätt som skadar, stör eller leder till en mindre effektiv Tjänst; iii); i ett olagligt syfte vi) på ett sätt som kan vara nedsättande, oanständigt, rasistiskt, etniskt stötande, vulgärt, pornografiskt eller i övrigt avsett att skapa irritation eller besvär; v) för överföring eller uppladdning av datavirus eller andra potentiellt skadliga datafiler, program eller information; vi) som ett sätt att trakassera, förfölja, hota, diskriminera, utnyttja eller på annat sätt förolämpa andra eller för att ta del av, samla in, lagra, visa eller på annat sätt kränka andras personuppgifter eller inkräkta på någon annans personliga integritet; vii) på ett sätt som innebär en kränkning eller överträdelse av annan persons eller firmas rättigheter, så som t.ex. upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter; viii) för kommersiella ändamål, såsom t.ex. genom marknadsföring, annonsering, publicitet, kampanjer eller genom erbjudande av olika varor eller tjänster; viiii) för att skapa en falsk identitet med syfte att vilseleda andra om avsändarens identitet eller meddelandets ursprung; eller x) för uppladdning, överföring eller annat tillgängliggörande av adresserad eller otillåten reklam, kampanjmaterial, spam, kedjebrev eller andra icke ombedda meddelanden.
Vi granskar inte innehållet i dina eller andras meddelanden på Tjänsten och vi kan därför inte garantera kvalitén på materialet. I och med att du använder Tjänsten tar du en risk att bli utsatt för material och information som kan vara motbjudande och/eller stötande. För det fall du anser att något material är motbjudande och/eller stötande ber vi dig vänligen att informera oskar.nystrom@viasat.se om det. Vi granskar inte heller material som tillhandahålls av dig eller andra användare av Tjänsten. Du godkänner dock att vi alltid äger rätt (men har ingen skyldighet) att granska eller övervaka meddelande och annat material och att neka access till eller ta bort meddelande och/eller material som gjorts tillgängligt via Tjänsten.

5. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Allt innehåll från Tjänsten är skyddat av svensk och internationell upphovsrättslag. All upphovsrätt och andra immateriella rättigheter i material eller innehåll som utgör en del av Tjänsten innehas eller har licensierats av oss. Vi ger dig en icke-exklusiv, ej överlåtbar och begränsad licens att som en del av Tjänsten använda sådana rättigheter endast för ditt personliga och privata bruk (och inte för något kommersiellt ändamål) förutsatt att du inte: a. kopierar, publicerar, reproducerar, hyr ut, licensierar ut, postar, utsänder, distribuerar eller skickar eller gör innehållet i Tjänsten tillgängligt för allmänheten eller auktoriserar någon annan person att göra detta; b. laddar ned, vidarebefordrar eller delar med dig något av innehållet från Tjänsten, har åtkomst till innehållet från någon enhet som inte är registrerad av dig eller tar ut någon avgift för Tjänsten; c. kringgår, modifierar, avlägsnar, härleder strukturen av eller rekonstruerar, skapar härledda produkter, tar isär, ändrar Tjänsten eller på annat sätt manipulerar någon säkerhetsfunktion eller kryptering eller annan teknologi eller programvara som utgör en del av Tjänsten.
Ingen äganderätt eller annan rätt i Tjänsten eller något av dess innehåll ges eller överförs på något annat sätt till dig.
Den som obehörigen använder Tjänsten, eller dess material och innehåll i strid med dessa Villkor kan ådra sig ett straffrättsligt ansvar. Vårt namn, våra bilder och våra logotyper samt bilder och logotyper som tillhör tredje part tillhör oss eller respektive tredje part och du äger ingen rätt att använda dessa. Alla upphovsrätter, varumärken och andra immateriella rättigheter som förekommer i Tjänsten och allt annat material eller innehåll som är en del av vår Tjänst ska ses som vår egen egendom, våra Närstående Bolags egendom eller tredje parts egendom.
Brott mot dessa bestämmelser rörande immateriella rättigheter kommer alltid att anses som ett väsentligt brott mot dessa Villkor, vilket ger oss rätt att omedelbart stänga Tjänsten för dig och/eller göra Tjänsten otillgänglig för dig eller på annat sätt förhindra fortsatt otillåtet förfarande.

6. UPPLADDNING AV EGET MATERIAL

När du använder Tjänsten kan du ladda upp Eget Material när så indikeras i Tjänsten. Du ansvarar själv för ditt Eget Material och de konsekvenser som kan uppkomma med anledning av uppladdning av Eget Material. Detta innebär att det är du själv som kommer ställas till svars för användandet av materialet inför domstol eller annan myndighet.
Då du laddar upp ditt Eget Material försäkrar du oss om att du äger eller har införskaffat nödvändiga rättigheter, godkännande, licenser eller andra tillstånd för att använda och/eller tillåta oss att använda all upphovs-, varumärkesrätt eller andra immateriella rättigheter i ditt Eget Material så att vi kan nyttja materialet i Tjänsten.
Du behåller själv äganderätten till ditt Eget Material men i samband med att du laddar upp materialet i Tjänsten ger du oss en icke-exklusiv licens att använda, distriburera, reproducera, ändra och distribuera ditt Eget Material utan territoriella begränsningar och ersättningsfritt i Tjänsten, på våra webbsidor, i våra applikationer samt i vår affärsverksamhet i övrigt, vilket inkluderar marknadsföring och redistribution av alla våra webbsidor och applikationer i alla mediaformat och via alla olika mediekanaler både nuvarande och framtida. Licensen till oss är evig och du kan inte återkalla den.
I samband med att du laddar upp Eget Material garanterar du att det material som du laddar upp inte är upphovsrättsligt skyddat eller ägt av tredje man, såtillvida det inte är du som är ägare av materialet eller har tillstånd från den rättmätiga ägaren att tillgängliggöra materialet samt att vi äger rätt att licensiera detsamma i enlighet med dessa Villkor.
Du är införstådd med att innehållet i Eget Material inte alltid återspeglar våra åsikter eller våra representanters åsikter och att vi därför inte tar ansvar för Eget Material eller för eventuell skada som kan uppkomma med anledning av din uppladdning av Eget Material. Vi äger alltid rätt att neka dig att lägga upp eller ta ned redan upplagt Eget Material utan att i förväg informera dig om anledningen till sådant nekande eller nedtagning. För det fall du lägger upp Eget Material som visar sig vara olagligt, vi finner stötande eller tvivelaktigt eller inkräktar på tredje mans rättigheter kommer vi att informera berörda parter eller myndigheter.

7. AVSTÄNGNING OCH UPPSÄGNING

Vi äger alltid rätt att omedelbart säga upp dessa Villkor och/eller stänga av ditt tillträde till Tjänsten för det fall du inte följer dessa Villkor, agerar i strid med lag, förordning eller etablerad praxis eller för det fall vi stänger ner hela eller delar utav Tjänsten.

8. TÄVLINGAR

I de fall då du deltar i en tävling som vi tillhandahåller via Tjänsten kommer vi att göra dig uppmärksam på de särskilda regler eller restriktioner som gäller för just den specifika tävlingen (för det fall sådana finns), samt våra allmänna tävlingsregler, vilka du återfinner längre ner i dokumentet. De allmänna och eventuella särskilda tävlingsreglerna utgör tillsammans en del av dessa Villkor.

9. POLICY FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vår policy för behandling av Personuppgifter, vilken du återfinner här, är en del av dessa Villkor och innehåller regler för hur vi behandlar Personuppgifter. Du kan när som helst ställa frågor eller kommentera policyn genom att skicka ett e-postmeddelande till info@viasat.se.

10. ANSVARSBEGRÄNSNING

Du godkänner att vi, med undantag för personskada eller dödsfall, som uppkommer med anledning av vår oaktsamhet eller vårdslöshet, inte ansvarar gentemot dig eller någon annan för förlust eller skada som kan hänföras till eller är förenad med dessa Villkor eller användandet av Tjänsten eller Informationen. Denna ansvarsbegränsning omfattar alla typer av skador, såväl direkta som indirekta skador. Vi tar heller inte något ansvar gentemot dig för förseningar eller felaktigheter i Tjänsten.

11. SKADESLÖSHETSFÖRBINDELSE

Du samtycker till att ersätta och hålla oss, våra Närstående bolag och var och en av dess styrelsemedlemmar, tjänstemän, agenter, uppdragstagare, partners och anställda, skadeslösa från varje förlust, skadestånd, krav, kostnader och utgifter, inklusive rättsliga kostnader, som orsakas av eller i samband med någon överträdelse av dig mot dessa Villkor, och alla brott mot eventuella lagar, regleringar eller tredje parts rättigheter.

12. FORCE MAJEURE

Vi har inget skadeståndsansvar gentemot dig för brist på prestation eller otillgänglighet för eller fel på Tjänsten, eller fördröjning i att efterleva dessa Villkor där sådan brist på prestation eller otillgänglighet eller sådant fel orsakas av något som skäligen är bortom vår kontroll.

13. ANDRA APPLIKATIONER/WEBBSIDOR

I Tjänsten kan det i vissa fall förekomma länkar till andra webbsidor och/eller applikationer vilka vi inte har någon som helst kontroll över. Dessa Villkor är endast tillämpliga på ditt användande av Tjänsten. Vi tar därför inte ansvar för innehåll på/i andra webbsidor/applikationer. För det fall länkar till andra webbsidor/applikationer förekommer i Tjänsten innebär det inte att vi går i god för eller bekräftar den webbsidan/applikationen, dess innehåll eller funktioner. Vi kan inte heller bekräfta eller garantera uppgifter eller innehåll på/i andra webbsidor/applikationer eller sådan information som tillhandahålls på Tjänsten och som hämtas från andra webbsidor/applikationer så som t.ex. odds, statistik eller annat.

14. ÄNDRINGAR AV VILLKOR

Vi äger rätt att ändra och uppdatera dessa Villkor från tid till annan vilket vi kommer informera dig om genom att i inledningen av dessa Villkor ange när de senast uppdaterats. För det fall du fortsätter använda Tjänsten efter det att vi informerat om att Villkoren ändrats godkänner du de justerade Villkoren. Du är själv ansvarig för att kontrollera om Villkoren har ändrats. För det fall du inte godkänner ändringar av dessa Villkor ber vi dig att inte använda Tjänsten.

15. ÖVERLÅTELSE

Du äger inte rätt att överlåta dina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa Villkor till tredje part utan att vi i förväg skriftligen godkänt detta. Vi äger dock rätt att överlåta dessa Villkor och dess rättigheter och skyldigheter till tredje part utan några restriktioner.

16. BESTÄMMELSES OGILTIGHET

Skulle någon bestämmelse i dessa villkor anses vara ogiltig eller omöjlig att verkställa, skall denna bestämmelse inte på något sätt påverka, ogiltiggöra eller göra det omöjligt att verkställa övriga bestämmelser i dessa villkor, och tillämpningen av denna bestämmelse skall verkställas i den utsträckning lagen tillåter.

17. KONTAKTUPPGIFTER

Om du undrar över något eller vill ställa frågor beträffande dessa villkor eller Tjänstens användning, vänligen kontakta oss via info@viasat.viasatsport.se.

18. LAGVAL OCH DOMSTOL

Tjänsten vänder sig till en svensk publik och vi kan av den anledningen inte garantera att Tjänsten överensstämmer med annat lands lagar och förordningar.
Svensk lag skall tillämpas på dessa Villkor. Tvist som uppkommer med anledning av dessa Villkor ska avgöras av svensk domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

Oj, din webbläsare är för gammal och stödjs inte av viasatsport.se

Viasatsport.se fungerar med flertal olika webbläsare. Däremot behöver du uppgradera din webbläsare för att säkerställa att allt fungerar som det ska.

Här har vi listat några av de vanligaste webbläsarna som vi stödjer.

Chrome

By Google

Safari

By Apple

Firefox

By Mozilla

Edge

By Microsoft